Kvalita

Nevyhnutným predpokladom splnenia náročných kritérií stratégie spoločnosti ELVIN, spol. s r.o. je schopnosť sebareflexie v oblasti kontroly kvality výrobkov a dobré technické vybavenie kontrolných pracovísk. Jednotlivé pracoviská disponujú kontrolnými mechanizmami a skúšobnými prostriedkami vysokej úrovne.

Park ostatných meracích a kontrolných zariadení pochádza z produkcie renomovaných spoločností a výber jeho komponentov je podriadený prísnym kritériám kontrolných mechanizmov.

Dokumenty na stiahnutie v pdf formáte

RoHS

Európska smernica RoHSsa zaoberá obmedzením používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS = Restriction of Hazardous Substances) a s platnosťou od 1. júla 2006 zakazuje používať (v koncentráciách prekračujúcich maximálne povolené hodnoty) v elektrických a elektronických zariadeniach šesť nebezpečných chemických látok, a to:

  • olova
  • ortute
  • kadmia
  • hexavalentného chrómu
  • polybrominátnych bifenylov (PBB)
  • polybrominátnych difenyléterov (PBDE)

Maximálna povolená koncentrácia pre každú nebezpečnú chemickú látku je stanovená na 0,1% hmotnosti homogénneho materiálu. Výnimkou je kadmium, pre ktoré je hranica maximálnej povolenej koncentrácie stanovená na hodnotu 0,01%. Dôležité pritom je to, že tieto hodnoty sa nevzťahujú na koncovú hmotnosť produktu alebo jeho elementu, ale na hmotnosť homogénneho materiálu – materiálu, ktorý je teoreticky možné mechanicky oddeliť od iného materiálu. Je to jednoznačná definícia Európskej Únie.

ELVIN, spol. s r.o. sa rozhodla plne rešpektovať nariadenia smernice, a preto vylučuje používanie nebezpečných látok zo všetkých svojich výrobkov.

Dokumenty na stiahnutie v pdf formáte